Жаңалықтар дереккөзіне өту мүмкін емес

Бастапқы жаңалық серіктес сайтынан жойылған немесе жаңалық орналастырылған беттің мекен-жайы өзгерген болуы мүмкін. Бұл жағдайда Яндекс.Жаңалықтардағы жаңалықтың ескірген сілтемесі де жақын арада жойылады.

Егер жаңалыққа Яндекс.Жаңалықтардағы сілтеме бойынша өту мүмкін болмаса, бұл туралы төмендегі үлгі арқылы хабарлаңыз. Жаңалықтарға өтуге тырысқан сілтемеңізді жіберіңіз. Мүмкіндігінше осы сілтеме орналасқан беттің скриншотын тіркеп жіберіңіз.