Сайтыңызға жаңалықтар қосу

Сайтыңызға Яндекс.Жаңалықтар сюжеттерінің тақырыптары мен аннотацияларын орналастыра аласыз. Бұл ретте сайтта жаңалықтар сюжеттерінің тақырыптары мен аннотацияларының Яндекс.Жаңалықтардан алынғаны анық көрсетілуі тиіс. Жаңалық тақырыбы мен аннотациясының сілтемесі Яндекстегі сюжетке әкелуі тиіс.

Жаңалықтарды сайтыңызға орналастыру үшін тәсілдердің бірін пайдаланыңыз:

RSS пішіміндегі экспорттық файлдарды алу
  1. Сізді қызықтыратын айдарды немесе аймақты таңдаңыз — экспорттық файл ашылады.
Жаңалықтар ақпаратын пайдалану
  1. Жаңалықтар ақпараттары бөлімінде жаңалықтарды экспорттау параметрлерін таңдаңыз (тақырып, сыртқы көрініс және т.б.).
  2. Дайын кодты көшіріңіз және оны сайттың кодына қойыңыз.