Қате параметр көрсетілген

Егер сіз Яндекстің пошта жәшігінен хат жіберсеңіз және хабарламаның жеткізілмегені туралы есеп алсаңыз: "501 5.5.4 ‘Wrong param’", бұл дұрыс емес параметр енгізілгенін білдіреді.

Басқа пошта жәшігі арқылы пошталық сервисіңіздің әкімшілігімен хабарласып көріп, қиындық туралы хабарлаңыз.