ЯНДЕКС.ИГРА ПЛАТФОРМАСЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРМЕН ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ

Осы Лицензиялық келісім («Келісім») Яндекс Игра (далее — «Лицензиат») платформасын пайдаланатын жеке тұлғамен және де «Директ Курсус Текнолоджи ЭлЭлСи» (Direct Cursus Technology L.L.C), БАӘ, Дубай, Әль-Барша Фөрст, АЛЬ-ХАЙМА II ҒИМАРАТЫ, кеңсе № 3F-78 F (UAE, Dubai, Al Barsha First, AL KHAIMAH BUILDING II, office No. 3F-78) (бұдан әрі — «Компания») Компаниясының арасында жасалды.

Осы Келісімге берілген қосымша Компания мен Лицензиат арасындағы html5 ойындарына қол жеткізуді, қарауды және ойнауды реттейтін қатынастарға Яндекс.Игра пайдаланушы құрылғысында келесі құжаттар қолданылады:

1) Яндексті пайдалану шарттарын, мына мекенжайда орналасқан: https://yandex.kz/legal/rules;

және

2) Құпиялылық саясатын, мына мекенжайда орналасқан: https://yandex.kz/legal/confidential.

1. ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАРЫ

1.1 «Ойын» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама болып табылатын интерактивті онлайн компьютерлік ойынды білдіреді, ол өз кезегінде комиссия төлемей (белсендірілген деректердің және командалар) ойын сценарийіне сәйкес Лицензиат белгілі бір нәтиже алу үшін дәйекті түрде іске қосылатын деректердің, командалардың және аудиовизуалды дисплейдің алынған кескіндерінің (бұдан әрі- «Деректер және Командалар») жиынтығы болып табылады немесе төлемнен кейін (белсендірілмеген Деректер және Командалар). Компания осы Келісімде толық баяндалған шарттарда Лицензиатқа деректерді және командаларды (белсендірілген және белсендірілмеген) пайдалану құқығын береді.

Осы Келісім бойынша туындайтын Тараптардың құқықтарын және міндеттерін қамтамасыз ету үшін Лицензиат өз компьютерінде (егер Ойын клиенті ойын функционалында көзделсе, «Ойын клиенті») Компания алдын ала айқындаған деректердің және командалар жиынтығын, бұл ретте басқа деректердің және командалардың (оның ішінде белсендірілмегендердің) жиынтығын немесе клиенттік клиент болмаған кезде барлық деректердің және командаларды жаңғыртуға міндеттенеді әрі ойынның бөліктерін Компания өзі басқаратын серверлерде орналастырады.

1.2. «Ойын Ресурстары (Ресурстар)» ойынға қатысты барлық серверлерді, кез-келген бағдарламалық жасақтаманы және (немесе) мәліметтер базасын білдіреді.

1.3. «Компания» деген Ойынды пайдалануға берілген шектеулі лицензияны табыс ететін «Директ Курсус Текнолоджи ЭлЭлСи» (Direct Cursus Technology L.L.C) Компаниясын білдіреді.

1.4. «Лицензиат» осы Келісімді жасасу үшін қажетті әрекет қабілеттілігі бар, осы Келісімде белгіленген шектерде ойынды пайдалану құқығы берілген жеке тұлғаны білдіреді. Лицензиат осы Келісімнің Тарабы болып табылады.

1.5. «Лицензиаттың жеке кабинеті (жеке кабинет)» Яндексті пайдалану шарттарының 2-тармағына сәйкес Лицензиат тіркеу процесін аяқтаған кезде құрылған сол Лицензиаттың жеке кабинетін білдіреді (https://yandex.kz/legal/rules), бұл Компанияға мүмкіндік береді: әрбір Лицензиатты есепке алу және оған бірегей логин мен пароль арқылы кіру (рұқсат алу) мүмкіндігін беру.

1.6. «Лицензиаттың балансы» Лицензиат сатып алған портал валютасы есептелетін Лицензиаттың жеке кабинетіне байланған порталішілік виртуалды шотты білдіреді.

1.7. «Белсендірілмеген деректердің және командаларға құқықтар» Осы Келісімде көзделген сыйақы төленгеннен кейін Лицензиат сатып алған ойын сценарийінде және (немесе) Яндекс.Игра платформасының функционалында көзделген белгілі бір нәтижені алу мақсатында оларды белсендіру жолымен Ойынның және (немесе) Яндекс.Игра платформасының аудиовизуалды дисплейінің деректерін, командаларын және нәтижесінде алынған бейнелерін пайдалануға құқықтарды білдіреді. Бұл құқықтарды Лицензиат Компаниядан порталда және (немесе) ойын ішінде және өзге де жағдайларда осы Келісімнің 5 тармағында белгіленген тәртіппен қызметті жүзеге асыру үшін де ала алады.

1.8. «Іске қосылмаған деректердің және командалар» портал валютасы мен ойын ішіндегі активтерді білдіреді.

1.9. «Ойын ішіндегі активтер» Лицензиатқа ойын артықшылықтары мен ойын сценарийінде қарастырылған қосымша мүмкіндіктерді беретін виртуалды валютаны қоса алғанда, ойын ішіндегі виртуалды құндылықтарды білдіреді.

1.10. «Портал валютасы» Яндекс.Игра платформасының қосымша функционалына қол жеткізу және (немесе) ойын ішіндегі активтерге айырбастау мақсатында тек Яндекс.Игра платформасында пайдалануға арналған Яндекс.Игра платформасының виртуалды валютасын білдіреді. Портал валютасы төлем құралы болып табылмайды және ешқандай жағдайда ақша қаражатына кері айырбастауға жатпайды.

1.11. «Сыйақы» Осы Келісімнің ережелеріне сәйкес Лицензиатқа белсендірілмеген деректердің және командаларды пайдалану құқығын бергені үшін Компанияға белгілі бір соманы төлеуді білдіреді. Сыйақы мөлшерін Компания өзі анықтайды және пайдалану құқығы Лицензиатқа берілетін белсендірілмеген деректердің және командалардың көлеміне байланысты болады.

1.12. «Ойынның клиенттік бөлігі» Лицензиаттың компьютеріне орнатылған ойынға қатысу үшін Лицензиатқа қажет бағдарламалық жасақтаманы білдіреді. Ойынның клиенттік бөлігін Лицензиат дербес компьютерге жеке түрде орнатады. Ойынның клиенттік бөлігін Компания және (немесе) оның уәкілетті тұлғалары Интернет желісі арқылы да, материалдық тасымалдағыштарда да тарата алады. Интернет желісінде таратылатын ойынның клиенттік бөлігі, егер осы Келісімнің ережелерінде өзгеше көзделмесе, Лицензиатқа ойнату құқығымен тегін беріледі. Материалдық тасымалдағыштарда таратылатын ойынның клиенттік бөлігінің көшірмелері Лицензиатқа сыйақы ретінде берілуі мүмкін.

1.13. «Яндекс.Игра платформасы» мына мекенжай бойынша қолжетімді онлайн-сервисті білдіреді: https://yandex.kz/games.

2. КЕЛІСІМШАРТТЫҢ ШАРТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ

2.1. Ойынды қолданар алдында Лицензиат осы Келісіммен, сондай-ақ жеке кабинеттің тіркеу бетінде ашық қолжетімді немесе онда көрсетілген барлық құжаттармен танысуға міндетті.

2.2. Келісіммен танысқаннан кейін Лицензиат осы Келісімді Компанияның ұсынысын қабылдау, сондай-ақ Лицензиатқа осы шарттарды сақтау міндетін жүктейтін Келісім жасасу деп саналатын «Ойнау» батырмасын немесе ұқсас батырманы басу арқылы қабылдайды. Ойынға қолданылатын ережелерді қоса алғанда, Келісім Ойынның нақты қолданылуы да осы Келісімнің шарттарын қабылдау болып саналады.

2.3. Егер өзгеше расталмаса, тіркеу рәсімі арқылы жеке кабинетті пайдалануға және басқаруға қол жеткізген Яндекс.Игра платформасында авторизацияланған тұлға Жеке кабинеттің толық құқықты пайдаланушысы болып саналады.

3. КЕЛІСІМШАРТТЫҢ МӘНІ

3.1. Осы Келісімнің ережелеріне сәйкес және Лицензиат оның тиісті шарттарын сақтаған жағдайда, Компания Лицензиатқа осы Келісімде көрсетілген шектерде ойынды пайдалануға айрықша емес лицензия береді.

3.2. Лицензиат осы келісімнің шарттарында белсендірілген және белсендірілмеген деректердің және командаларды пайдалану құқығын алады.

3.3. Компанияның белсендірілмеген деректердің және командаларды пайдалану құқығын беру жөніндегі міндеттемесін Компания Портал валютасын Лицензиаттың балансына есептеу сәтінде орындады деп есептеледі. Осы сәттен бастап Лицензиат осы Келісімнің талаптарына сәйкес портал валютасының санына сәйкес белсендірілмеген деректердің және командалардың көлемін пайдалану құқығын алады. Порталдың валютасы Лицензиар төлемді растау туралы үшінші тұлғалардан (төлем жүйелерінен) ақпарат алғаннан кейін Лицензиаттың балансына есептеледі.

3.4. Егер осы Келісімде немесе қолданыстағы заңнама нормаларында өзгеше тікелей көзделмесе, портал валютасы Лицензиаттың балансына есептелген сәттен бастап Лицензиат Компаниядан қаражатты қайтаруды талап етуге құқылы емес.

3.5. Сыйақы мөлшерінің Портал валютасының сомасына сәйкестігін Компания айқындайды.

3.6. Сыйақы төлеу Яндекс.Игра немесе ойын платформасын Лицензиаттың пайдалануының қажетті деген шарты болып табылмайды және оны Лицензиат өз қалауы бойынша жүзеге асырады.

4. ОЙЫНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ШЕКТЕУЛЕР

4.1. Лицензиат ойынды келесі тәсілдермен пайдалануға құқылы:

4.1.1. ойынның клиенттік бөлігін ойын мақсатында компьютерге орнату арқылы ойнатыңыз (егер ойынның функционалдығы ойын клиентін қамтамасыз етсе);

4.1.2. ойын сценарийімен анықталған нәтижеге жету үшін белсендірілген деректер мен ойын командаларын пайдаланыңыз;

4.1.3. портал валютасын ойын ішіндегі активтерге айырбастау арқылы белсендірілмеген деректер мен ойын командаларын белсендіру және оларды, оның ішінде ойын сценарийінде айқындалған нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі мақсатында 4.1.2-тармақта көрсетілген құқықты пайдаланғанға қарағанда тезірек пайдалану;

4.1.4. ойын әзірлеушісі ұсынған ойынның жеке параметрлеріне өзгерістер енгізіңіз.

4.2. Лицензиатқа тыйым салынады:

4.2.1. ойынның клиенттік бөлігін немесе оның көшірмелерін коммерциялық немесе коммерциялық емес мақсатта, онымен бірге материалдық медианы тарату арқылы да, оларды белгілі бір адамдар немесе жалпы жұртшылық жүктеу үшін Интернетте орналастыру арқылы тарату;

4.2.2. ойынды басқа тілдерге аударыңыз;

4.2.3. ойынның аудиовизуалды дисплей суреттерін коммерциялық мақсатта ойыннан бөлек таратыңыз;

4.2.4. коммерциялық немесе коммерциялық емес мақсаттарда таратуға, Лицензиатқа сыйақы үшін берілген белсендірілмеген деректер мен командаларды, ойын кейіпкерлерін, жеке кабинетті және осы Келісімнің шарттарымен анық көрсетілген нысанда рұқсат етілмеген өзге де объектілерді пайдалану құқығын үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ осындай әрекеттерді жасау ниеті туралы ақпаратты таратуға;

4.2.5. осы Келісімнің 1-тармағында айқындалған ойынды пайдалануға берілген құқықтарды басқа Лицензиаттарға немесе үшінші тұлғаларға қосалқы лицензиялық шарт жасасу жолымен немесе өзге де жолмен беру;

4.2.6. ойынды осы Келісімде, ойын ережелерінде көзделмеген және әдеттегі геймплэйден тыс кез келген өзге тәсілдермен пайдалану.

5. БЕЛСЕНДІРІЛМЕГЕН ДЕРЕКТЕРДІ ЖӘНЕ КОМАНДАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ

5.1. Лицензиаттың сұрауы бойынша және егер белсендірілмеген деректер мен командаларды сатып алу техникалық мүмкін болса, Компания Лицензиат сыйақы төлеген жағдайда (егер Компанияда өзгеше көзделмесе) Лицензиатқа белсендірілмеген деректер мен командаларды (шектеулі лицензия) пайдалану құқығын береді.

5.2. Егер мұндай құқық бұрын, оның ішінде ойын сценарийін іске асыруға байланысты тоқтатылмаған болса, белсендірілмеген деректер мен командаларды пайдалану құқығы Лицензиатқа осы Келісімнің қолданылу мерзіміне беріледі.

5.3. Яндекс.Игра платформасының қосымша функционалы түріндегі белсендірілмеген деректер мен командаларды пайдалану құқығын бергені үшін сыйақы мөлшерін Компания айқындайды және оны Лицензиатты алдын ала ескертусіз кез келген уақытта Компания біржақты тәртіппен өзгерте алады.

5.4. Лицензиат Яндекс.Игра және (немесе) ойын платформасын пайдалану барысында Компания кез келген себеппен Лицензиат құқықтарының, оның ішінде белсендірілмеген деректер мен командаларды пайдалану құқығының қолданылуын тоқтатуға құқылы екенін және мұндай қолданыстағы заңнама нормаларында көзделмеген оқиға пайдаланушыға бұрын төленген сыйақыны қайтаруға құқық бермейтінін түсінеді және келіседі.

5.5. Лицензиат сыйақы төлегеннен кейін Компания автоматты түрде Лицензиаттың балансын жасайды, ол тікелей Лицензиаттың жеке кабинетіне бекітіледі.

5.6. Ақша қаражатын аударуды Лицензиат қолдау көрсетілетін төлем жүйелері арқылы Компанияның банктік шотына жүзеге асырады.

5.7. Егер техникалық қателік, Ойынның және (немесе) Яндекс.Игра платформасының ақаулығы немесе Лицензиаттың қасақана әрекеттері нәтижесінде соңғысы осы Келісімде белгіленген тәртіпті бұза отырып, белсендірілмеген деректер мен командаларды пайдалану мүмкіндігіне ие болса, Лицензиат бұл факт туралы Яндекс.Игра платформасын қолдау қызметіне дереу хабарлауға және Компанияға сыйақы төлеуге міндетті.

5.8. Лицензиат Компанияға өзінің таңдаған қаражатын БАӘ заңнамасын және (немесе) Лицензиат азаматы болып табылатын басқа елдің қолданыстағы заңнама нормаларын бұзбай, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбай сыйақы төлеу үшін пайдалануға құқығы бар екенін мәлімдейді және кепілдік береді., Лицензиаттың өзіне тиесілі емес төлем құралдарын пайдалануы нәтижесінде келтірілген.

5.9. Компания сыйақы төлеу кезінде Лицензиаттың ықтимал заңсыз әрекеттері үшін жауап бермейді. Компания ойын лицензиясын және (немесе) егер Лицензиаттың құқыққа қайшы әрекеттер жасауына күдік туындаса, іске қосылмаған деректер мен командаларды пайдалану құқығын мән-жайлар анықталғанға дейін біржақты тәртіппен кері қайтарып алу құқығын өзіне қалдырады.

5.10. Лицензиаттың белсендірілмеген деректерді және банк карталары бойынша командаларды пайдалану құқығы үшін Лицензиялық төлемді төлеуінің ерекше шарттары жүреді.

5.10.1. Банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға жүзеге асырады.

5.10.2. Банктік карталармен төлем жасау кезінде алаяқтықты болдырмау үшін банктік картамен жасалған төлемдерді Компания тексере алады. Мұндай төлемді жүзеге асырған Лицензиат (карта иесі) банк картасын пайдаланудың заңдылығын растау үшін Компания талап ететін құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Егер Лицензиат сұратылған құжаттарды төлем жасалған сәттен бастап 14 күн ішінде ұсынбаса немесе олардың түпнұсқалығына күмән туындаса, Компания Лицензиаттың іске қосылмаған деректер мен командаларды пайдалану құқығын мән-жайлар анықталғанға дейін тоқтата тұруға құқылы.

5.11. Лицензиат банктердің және төлем жүйелерінің операторларының түрлі алымдары мен комиссияларын қоса алғанда, Компанияның ақшалай қаражатын аударуға байланысты барлық шығындарды дербес және өз есебінен көтереді.

5.12. Лицензиат ойынның құмар ойын, конкурс, жарыс немесе бәс тігу емес екендігімен келіседі, түсінеді және қабылдайды. Іске қосылмаған деректерді және командаларды пайдалану құқығына лицензия алу Лицензиаттың өз еркі мен тілегін іске асыру болып табылады және осы Келісімде көрсетілген тәсілдермен Яндекс.Игра ойынын немесе платформасын пайдаланудың қажетті немесе міндетті шарты болып табылмайды.

6. КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1 Компанияның міндеттері:

6.1.1. егер осы Келісімде өзгеше көзделмесе, Лицензиатқа Интернет желісі арқылы белсендірілген деректер мен командаларды тегін пайдалану құқығын беру;

6.1.2. Лицензиатқа белсендірілмеген деректер мен командаларды сыйақы үшін пайдалану құқығын беріңіз (Егер белсендірілмеген деректерді және командаларды сатып алу техникалық тұрғыдан мүмкін болса).

6.2. Компания құқылы:

6.2.1. кез келген уақытта Лицензиатқа алдын ала ескертусіз ойынның мазмұнын ЭЕМ арналған бағдарлама ретінде шектеу, кеңейту, өзгерту, сондай-ақ ойынды, оның кез келген бөлігін, соның ішінде ойынның клиенттік бөлігін толықтыру, өзгерту;

6.2.2. ойынды ЭЕМ арналған бағдарлама ретінде кідірту немесе өзгерту, Лицензиатқа алдын ала ескертусіз лицензиялау шарттарын өзгерту;

6.2.3. кез келген уақытта кез келген немесе барлық Лицензиаттар үшін, оның ішінде Лицензиат осы Лицензиялық келісімнің шарттарын немесе ойын ережелерін сақтамаған жағдайда, Компьютерге арналған бағдарлама ретінде ойынға қатысты осы Лицензиялық келісімнің қолданылуын біржақты тәртіппен тоқтата тұру, шектеу және (немесе) біржола тоқтату.

7. ЛИЦЕНЗИАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

7.1. Лицензиаттың міндеттері:

7.1.1. осы Келісімнің және келісімнің бөлігі болып табылатын өзге де құжаттардың талаптарын қандай да бір ерекшеліктерсіз сақтау;

7.1.2. Лицензиаттың жеке кабинетін құру мақсатында тіркеу кезінде дұрыс және нақты ақпарат беру;

7.1.3. Ереженің 4-тармағында белгіленген ойынды пайдалануға қойылатын шектеулерді бұзбауға және ойынға қатысты Компанияның зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды өзгеше түрде бұзбауға тиіс, атап айтқанда, Лицензиаттың құрамындағы материалдарды (мәтін, графика, аудио-видео) көшіруге, таратуға, жіберуге, жариялауға немесе өзге де жолмен таратуға және жаңғыртуға құқығы жоқ ойында, Компанияның жазбаша келісімінсіз;

7.1.4. ойында жеке кабинеттеріңіздің қауіпсіздігін өз бетінше қамтамасыз ету және оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалануына жол бермеу.

7.2. Лицензиат осы Келісімді жасасу үшін барлық қажетті өкілеттіктер мен құқықтарға ие екендігін мәлімдейді және кепілдік береді. Егер Лицензиат кәмелетке толмаған болса немесе қолданыстағы заңнамада көзделген өзге мән-жайдың туындауы салдарынан әрекетке қабілетсіз болып қалса, Лицензиат заңнамада белгіленген нысанда өзінің ата-анасынан немесе басқа да заңды өкілдерінен қажетті рұқсатты алуға міндетті.

8. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

8.1. Ойын және оны пайдалану құқығы «сол қалпында» беріледі. Осымен Компания, атап айтқанда, болжанатын кепілдіктер мен коммерциялық жарамдылық, нақты мақсатқа жарамдылық және ойынға қатысты Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды бұзбау шарттарын қоса алғанда, айқын немесе тұспалданатын барлық кепілдіктер мен шарттардан тікелей бас тартады.

8.2. Компания Лицензиаттың Интернет желісіне қолжетімділігінің жоқтығы үшін, сондай-ақ Интернет желісіне қолжетімділік қызметтерін көрсету шарттары бойынша Лицензиатқа интернет-провайдерлер көрсететін қызметтердің сапасы үшін жауап бермейді, нәтижесінде Ойынды немесе Яндекс.Игра платформасын пайдалану қиынға соғады немесе мүмкін болмайды.

8.3. Компания Лицензиатқа Лицензиаттың сыйақы төлеуіне байланысты, оның ішінде, егер заңнаманың қолданыстағы нормаларында өзгеше тікелей көзделмесе, кез келген себеппен осы Келісімнің қолданылуы тоқтатылған немесе тоқтатылған жағдайда шығыстарды өтемейді.

8.4. Компания Лицензиаттың немесе басқа үшінші тұлғалардың тікелей немесе жанама шығындары үшін жауап бермейді

8.4.1. Яндекс.Игра платформасын пайдалану немесе пайдалану мүмкін илистігі;

8.4.2. Лицензиаттың дербес ақпаратына, оның ішінде Лицензиаттың жеке кабинетіне, Лицензиаттың балансына кез келген үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі;

8.5. Ешбір жағдайда, егер қолданыстағы заңнама нормаларында өзгеше көзделмесе, Компанияның Лицензиат алдындағы жауапкершілігі 100 Еуро (жүз Еуро) мөлшеріндегі сомадан аспайды.

8.6. Компания Лицензиатқа сол Лицензиаттың келісім шарттарын бұзғанын дәлелдейтін қандай да бір дәлелдемелер, құжаттар және т.б. ұсынуға міндетті емес, нәтижесінде осы Келісімнің қолданылуы тоқтатылды немесе доғарылды.

8.7. Лицензиат ойын белгілі бір жағдайларда эпилепсияға немесе басқа жүйке бұзылыстарына бейім адамдарда осы жағдайлардың өршуіне әкелуі мүмкін әртүрлі дыбыстық және (немесе) бейне эффектілерді қамтуы мүмкін екенін мойындайды, қабылдайды және келіседі және Лицензиат аталған бұзылулардан зардап шекпейтініне кепілдік береді немесе егер бар болса, ойынды пайдаланбауға міндеттенеді көрсетілген бұзушылықтар.

8.8. Лицензиат дербес компьютерді үнемі және ұзақ (тұрақты) пайдалану физикалық жағдайдың әртүрлі асқынуларын, соның ішінде көру қабілетінің бұзылуын, сколиозды, невроздың әртүрлі формаларын және денеге басқа да жағымсыз әсерлерді тудыруы мүмкін екенін мойындайды және келіседі. Лицензиат ойынды тек ақылға қонымды уақыт аралығында, демалу үшін үзілістермен немесе Лицензиатқа ұсынылған немесе тағайындалған жағдайда жақсы физикалық жағдайдың алдын алу және сақтаудың басқа шараларымен пайдалануға кепілдік береді.

9. АУМАҚ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

9.1. Лицензиат ойынды Яндекс.Игра платформасының функционалы шеңберінде компьютерлер мен бағдарламалардың стандартты құралдарын пайдалана отырып, әдеттегі ойын процесі шеңберінде қол жетімді аумақтарда осы құжатта көрсетілген тәсілдермен пайдалануға құқылы.

9.2. Осы Келісім сіз осы Келісіммен келіскен күннен бастап онлайн режимінде немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша күшіне енеді және 9.3-Т.және 9.4-т. ережелеріне сәйкес оның қолданысы тоқтатылған сәтке дейін қолданысын жалғастырады.

9.3. Егер қолданыстағы заңнамада өзгеше тікелей көзделмесе, Компания (кез келген сәтте Лицензиатты хабардар етпей және себептерін түсіндірместен) осы Келісімді біржақты тәртіппен және келісім бойынша алынған қаражаттың қандай да бір шығындарын, залалдарын немесе өтемақысын өтемей, оның ішінде келісім бойынша алынған қаражатты өтемей бұзуға құқылы:

9.3.1. Яндекс.Игра платформасынан ойынды жою;

9.3.2. Лицензиаттың осы Келісімнің шарттарын немесе ойын ережелерін кез келген (оның ішінде біржолғы) бұзуы.

9.4. Лицензиат ойын кейіпкерлері, ойын ішіндегі заттар мен аксессуарлар, ойын монеталары, ойын ішіндегі құндылықтар, графика, фотосуреттер, анимациялар, бейнелер, бейнеклиптер, Дыбыстық жазбалар, дыбыстық эффекттер, музыкалық сүйемелдеу, мәтіндік мазмұн және ойынның басқа компоненттерін қоса алғанда, барлық ерекше ойын құқықтары тиісті құқық иелеріне тиесілі екенін растайды және толық мойындайды.

9.5. Лицензиат ойынның кез-келген элементі, атап айтқанда, кез-келген ойнатылатын кейіпкерлер компьютерлер бағдарламасы ретінде ойынның ажырамас бөлігі болып табылатындығын және авторлық құқықпен қорғалатындығын мойындайды, қабылдайды және келіседі. Лицензиатқа белсендірілген деректер мен командаларды пайдалану құқығы берілсе де, белсендірілмеген деректер мен командаларды пайдалану құқығы берілуі мүмкін, сонымен қатар ойынды пайдалану процесінде осындай ойын кейіпкерлерін басқаруға, соның ішінде ойын сценарийіне сәйкес осындай кейіпкерлерді әзірлеуге рұқсат етілсе де, мұндай кейіпкерді басқару мен дамытуды ешқандай жағдайда беру және (немесе) осы ойын кейіпкеріне қатысты Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды Компаниядан Лицензиатқа беру. Ойын кейіпкерінің мұндай басқаруы мен дамуы ойын кейіпкеріне қатысты Лицензиаттың авторлығы және (немесе) ойын кейіпкеріне қатысты ойын Лицензиаты және авторлық құқық иесінің бірлескен авторлығы ретінде қарастырылмайды және қарастырылмайды.

9.6. Осы Келісімде қандай да бір айрықша құқықтарды беру немесе Компанияның қандай да бір ойын компонентіне Лицензиатқа айрықша лицензия беру, сондай-ақ Лицензиаттың ойынды пайдалану құқығын беруі көзделмейді.

9.7. Егер Лицензиатқа өз мемлекетінің заңнамасына сәйкес компьютерлік ойындарды онлайн пайдалануға тыйым салынса немесе өзге де заңнамалық шектеулер болса, оның ішінде мұндай бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану үшін рұқсат етілген ең төменгі жас бойынша Лицензиаттың ойынды пайдалануға құқығы жоқ болады. Бұл жағдайда Лицензиат Жергілікті заңнаманы бұза отырып, өз мемлекетінің аумағында ойынды пайдаланғаны үшін толық жауап береді.

9.8. Компания осы Келісімге алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізуге құқылы болады. Компания біржақты тәртіппен енгізген Келісімге кез келген өзгерістер, Егер Келісімде өзгеше көрсетілмесе, Компанияның сайтында осындай өзгерістер жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Лицензиат келісімді өзгерістерге дербес тексеруге міндеттенеді. Лицензиаттың келісіммен және (немесе) келісімнің өзгертілген нұсқасымен таныспауы Лицензиаттың өз міндеттемелерін орындамауы және Лицензиаттың Келісімде белгіленген шектеулерді сақтамауы үшін негіз бола алмайды.

9.9. Белгіленген тәртіппен заңды күшіне енген сот шешімі деп танылған Келісімнің бір немесе бірнеше ережелерінің жарамсыздығы Тараптар үшін келісімнің толық жарамсыздығына әкеп соқпайды. Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда Тараптар Келісім жасасу және (немесе) Келісімге келісілген өзгерістер енгізу сәтінде Тараптар көздейтін ережелерге барынша жақын тәсілмен келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауға міндеттенеді.

9.10. Осы Келісім бойынша Тараптар арасындағы барлық даулар міндетті сотқа дейінгі (медиативтік) рәсімді пайдалана отырып келіссөздер жолымен шешіледі. Екінші Тарап жазбаша талап алған сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде келіссөздер арқылы Тараптардың уағдаластыққа қол жеткізуі мүмкін болмаған жағдайда, дау Құзыретті юрисдикцияның сотында қаралуға тиіс.

Жарияланған күні: 16 ақпан 2024ж.