Яндекс сервистерінің пайдалану келісімі

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың: https://yandex.ru/legal/rules, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/rules мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісінің пайдаланушысына (бұдан әрі — Пайдаланушы) — осы Пайдалану келісімінде (бұдан әрі — «Келісім», «ПК») мазмұндалған шарттармен өз сервистерін пайдалануды ұсынады. Келісім Пайдаланушының Келісімнің 1.4 тармағында көзделген тәртіпте оның шарттарымен келісуін білдірген сәттен бастап күшіне енеді.

1.2. Яндекс Пайдаланушыларға навигация, коммуникация, іздеу, орналастыру және әр түрлі ақпарат пен материалдарды (контентті) сақтау, контентті дербестендіру, сатып алулар жасау және т.б. құралдарын қоса алғанда сервистердің кең спектріне қол жеткізуді ұсынады. «ЯНДЕКС» ЖШҚ және пайдалану шарттары осы Келісімге сілтеме жасайтын басқа да компаниялардың қазіргі кездегі барлық сервистері, сондай-ақ олардың кез келген дамуы және/немесе жаңаларын қосу осы Келісімнің мәні болып табылады.

1.3. Яндекс сервистерін пайдалану осы Келісіммен, сондай-ақ осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай құжаттармен реттеледі: Яндекс іздеу жүйесін пайдалану лицензиясымен (https://yandex.kz/legal/termsofuse ), Құпиялылық саясаты

(https://yandex.kz/legal/confidential ), сондай-ақ жекелеген сервистерді пайдалану шарттары. Осы Келісім Яндекспен арнайы хабарлама бермей ақ өзгертілуі мүмкін, егер Келісімнің жаңа редакциясымен өзге көзделмесе, Келісімнің жаңа редакциясы, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісіне орналастырған сәтінен бастап күшіне енеді. ПК қолданыстағы редакциясы әрдайым осы мекенжай бойынша https://yandex.kz/legal/rules бетте орналасады.

1.4. Қандай да бір сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастаған, немесе тіркеу процедурасынан өткен Пайдаланушы Келісімнің шартын толығымен, ескертпесіз және ерекшеліксіздерсіз қабылдаған болып есептеледі. Пайдаланушы Келісімнің қандай да бір ережесімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушының Яндекс сервистерін пайдалануға құқығы жоқ. Егер Яндекс Келісімнің 1.3-тармағында көзделген тәртіппен Келісімге Пайдаланушы онымен келіспеген қандай да бір өзгерістер енгізген жағдайда, ол Яндекс сервистерін пайдалануды тоқтатуға міндетті.

2. Пайдаланушыны тіркеу. Пайдаланушының тіркеулік жазбасы

2.1. Яндекстің кейбір сервистерімен немесе сервистердің кейбір жеке функцияларын пайдалану үшін Пайдаланушы тіркеу процедурасынан өтуі тиіс, нәтижесінде Пайдаланушы үшін бірегей тіркеулік жазба жасалатын болады.

2.2. Тіркелу үшін Пайдаланушы тіркеу нысанында ұсынылатын сұрақтар бойынша өзі туралы шынайы және толық ақпарат ұсынуы және осы ақпаратты өзекті күйде сақтауы тиіс. Егер Пайдаланушы қате ақпарат ұсынған болса немесе Яндекс Пайдаланушы ұсынған ақпарат толық емес немесе шынайы емес деп ойлауға негізі болса, Яндекс өз қалауы бойынша Пайдаланушының тіркеулік жазбасын бұғаттауға немесе жоюға және Пайдаланушыға өз сервистерін (немесе олардың жеке функцияларын) пайдалануға беруден бас тартуға құқылы.

Тіркелгенде Пайдаланушы тіркеулік жазбаға кескін (аватар) жүктей алады. Тіркеулік жазба кескіні Яндекс сервистерін пайдалану шеңберінде Пайдаланушымен жарияланған материалды сүйемелдеуі мүмкін. Тіркеулік жазба кескіні осы Келісімнің 4 бөлімінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тіркеулік жазба кескіні ретінде Пайдаланушының кескіні пайдаланылған жағдайда, Пайдаланушы Яндекс Пайдаланушының кескінін жариялауға және Яндекс сервистерінде, жарнамалық өнімдерде, корпоративтік блогтарда және Яндекс аккаунттарында бөгде ресурстарда әрі қарай пайдалануға құқығы бар екендігін түсінеді және келіседі.

2.3. Яндекс кез келген уақытта Пайдаланушыдан Яндекс сервистерінде пайдаланушының тіркеулік жазбасында көрсетілген деректерді (соның ішінде Байланған карта деректерін) және Пайдаланушы туралы ақпаратты, сондай-ақ Яндекс сервистерінде Пайдаланушының (оның аффилирленген тұлғаларының) логині мен паролін пайдалана отырып, авторизациядан кейін пайдаланушыға қол жетімді Яндекс сервистерін пайдалануға байланысты басқа да ақпаратты растауды талап ету құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы мәлімдеген деректерді тексеру мақсатында Яндекс растаушы құжаттарды (атап айтқанда — жеке басын куәландыратын құжаттар) сұратуға құқылы, оларды ұсынбау Яндекстің қалауы бойынша жалған ақпарат беруге теңестірілуі және Келісімнің 2.2-тармағында көзделген салдарға әкеп соғуы мүмкін. Егер Пайдаланушы ұсынған құжаттарда көрсетілген деректер тіркеу кезінде көрсетілген деректерге сәйкес келмесе, сондай-ақ тіркеу кезінде көрсетілген деректер пайдаланушыны сәйкестендіруге мүмкіндік бермесе, Яндекс Пайдаланушыға тіркеулік жазбаға қол жеткізуге және Яндекс сервистерін пайдалануды рұқсат беруден бас тартуға құқылы.

2.4. Құпиялылық саясатымен анықталған және Пайдаланушының есептік жазбасында қамтылған Пайдаланушының Дербес ақпараты Яндекс Құпиялылық саясатының шарттарына сәйкес сақталады және өңделеді (https://yandex.kz/legal/confidential).

2.5. Пайдаланушының тіркеулік жазбасына қол жеткізу құралдары.

2.5.1. Тіркелгенде Пайдаланушы тіркеулік жазбаға қол жеткізу үшін өз бетінше өзіне логин (Пайдаланушының тіркеулік жазбасының бірегей символдық аты) және құпиясөз таңдайды. Яндекс белгілі логиндерді пайдалануға тыйым салуға құқылы, сондай-ақ логин мен құпиясөзге талап қоя алады (ұзындығы, қолданымды символдар және т.б).

2.5.2. Тіркеулік жазбаны тіркегеннен кейін Пайдаланушы тіркеулік жазбаға қол жеткізу үшін, орнатылған құпиясөзді ауыстырып аутентификацияның баламалық құралын пайдалануды бастау мүмкіндігіне ие болады. Мұндай құралға қол жеткізу Пайдаланушының тіркеулік жазбасын басқару интерфейсінде екі факторлық аутентификацияны баптау арқылы ұсынылады.

2.5.3 Пайдаланушы құрылғыда енгізген тіркеулік жазбаға кіргеннен кейін, Пайдаланушы өзінің тіркеулік жазбасында жұмысты аяқтағанға дейін құрылғы браузерінде автоматты түрде сақталуы мүмкін және Яндекс сервистерін әрбір пайдаланғанда тіркеулік жазбаға қол жеткізу құралдарын қосымша енгізуді талап етпеуі мүмкін. Браузерде автоматты түрде сақталған құрылғылар Пайдаланушының тіркеулік жазбасының деректері Яндекс сервистеріне, соның ішінде сервистерге, сайттарға, қосымшаларға және оның аффилирленген тұлғаларының өзге бағдарламалық өнімдеріне (соның ішінде «ЯНДЕКС» ЖШҚ-мен бір топқа кіретін) осы Келісімнің 2.8.2-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, және «Беру» сервисіне (https://beru.ru) кіру үшін пайдаланылуы мүмкін.

2.6. Пайдаланушы өзі таңдаған есептік жазбаға қол жеткізу үшін құралдардың қауіпсіздігіне (оның ішінде болжауға тұрақтылығы) дербес жауап береді, сондай-ақ олардың құпиялылығын дербес қамтамасыз етеді. Пайдаланушы Яндекс сервистерінің шеңберінде немесе Пайдаланушының тіркеулік жазбасымен пайдалану, үшінші тұлғаларға кез келген шарттармен (оның ішінде шарттар мен келісімдер бойынша) Пайдаланушының тіркеулік жазбасына қол жеткізу үшін деректерді ерікті түрде беру жағдайларын қоса алғанда, барлық іс-әрекеттер (сондай-ақ олардың салдары) үшін дербес жауапты болады. Бұл ретте Яндекс сервистерінің шеңберіндегі немесе пайдалануындағы Пайдаланушының тіркеулік жазбасы арқылы жасалған барлық әрекеттер, 2.7-тармақпен көзделген тәртіппен, Яндексті Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалана отырып, Яндекс сервистеріне рұқсатсыз кіру туралы және/немесе тіркеулік жазбаға кіру құралдарының (құпиясөз немесе екі факторлы аутентификация құралдары) құпиялылығын кез келген бұзушылық (бұзушылық туралы күдік) туралы хабардар еткен жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының өзі жүргізді деп есептейді.

2.7. Пайдаланушы Яндексті Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалана отырып, Яндекс сервистеріне рұқсатсыз кіру туралы және/немесе тіркеулік жазбаға кіру құралдарының (құпиясөз немесе екі факторлы аутентификация құралдары) құпиялылығын кез келген бұзушылық (бұзушылық туралы күдік) жағдайы туралы дереу хабардар етуі тиіс. Қауіпсіздік мақсатында, Пайдаланушы Яндекс сервистерімен әрбір жұмыс сессиясы аяқталғаннан кейін өзінің тіркеулік жазбасымен жұмысты қауіпсіз аяқтауды («Шығу» батырмасы) өз бетінше жүзеге асыруы тиіс. Яндекс деректердің жоғалуына немесе бүлінуіне, сондай-ақ Пайдаланушының Келісімнің осы бөлігінің ережелерін бұзуына байланысты туындауы мүмкін кез келген сипаттағы басқа да салдарға жауап бермейді.

2.8. Пайдаланушының өзінің тіркеулік жазбасын пайдалану.

2.8.1. Пайдаланушы Яндекс сервистерінің қандай да бір бөлігін (сервис арқылы Пайдаланушыға қол жетімді контентті қоса алғанда) немесе Пайдаланушы Яндекстен осындай рұқсат алғанда немесе бұл қандай да бір сервистің пайдаланушы келісімінде тікелей көзделген жағдайлардан басқа, оларға қол жеткізуді жаңғыртуға, қайталауға және көшіруге, сатуға және қайта сатуға, сондай-ақ қандай да бір коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға құқығы жоқ.

2.8.2. Тіркеулік жазбалардың кейбір санаттары Яндекстің кейбір сервистерін немесе олардың кейбір функцияларын тіркеу кезінде немесе қандай да бір қызметті пайдалану шартында көзделген болса, пайдалануды шектеуі немесе тыйым салуы мүмкін.

2.9. Тіркеуді тоқтату. Яндекс Пайдаланушының тіркеулік жазбасын бұғаттауға немесе жоюға, сондай-ақ Яндекстің белгілі сервистеріне қандай да бір тіркеулік жазбаны пайдаланумен қолжетімдікке тыйым салуға, соның ішінде Пайдаланушы Келісім шарттарын бұзғанда немесе Келісімнің 1.3-тармағында көзделген өзге құжаттардың талаптарын бұзуды қоса алғанда, және себептерін түсіндірмей кез келген контентті жоюға құқылы. Сондай-ақ тиісті сервисті пайдаланбау жағдайында, атап айтқанда:

2.9.1. Яндекс.Пошта сервисіндегі пошта жәшігін Пайдаланушы 24 айдан астам пайдаланбаған жағдайда жойылады.

2.10. Пайдаланушының тіркеулік жазбасын жою.

2.10.1. Пайдаланушы кез келген уақытта Яндекстің барлық сервистерінде өзінің тіркеулік жазбасын жоюға немесе тиісті функциясы бар болса, олардың кейбіріне қатысты оның әрекетін тоқтатуға құқылы.

2.10.2. Яндекс тіркеулік жазбаны келесі тәртіппен жояды:

2.10.2.1. тіркеулік жазба бір айлық мерзімге бұғатталады, осы айдың ішінде Пайдаланушы тіркеулік жазбаға қолжетімсіз болады, бұл ретте осындай тіркеулік жазбамен орналастырылған контент жойылуы мүмкін;

2.10.2.2. егер жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде Пайдаланушы тіркеулік жазбасын қалпына келтірсе, Пайдаланушының тіркеулік жазбасына кіру қалпына келтіріледі, бірақ оның көмегімен орналастырылған контент қалпына келтірілмеуі мүмкін;

2.10.2.3. егер жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде Пайдаланушының тіркеулік жазбасы қалпына келтірілмесе, оның көмегімен орналастырылған барлық контент автоматты түрде жойылады, ал логин басқа пайдаланушылар қолдану үшін қолжетімді болады. Осы сәттен бастап тіркеулік жазбаны, оған қатысты қандай да бір ақпаратты қалпына келтіру, сонымен қатар осы тіркеулік жазбаны пайдалану арқылы Яндекстің сервистеріне қол жеткізу мүмкін емес.

2.10.3. Келісімнің 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. тармақтарында келтірілген тәртіп (логиннің басқа пайдаланушылармен пайдалану үшін қолжетімділігін қоспағанда) белгілі бір сервистерге қандай да бір есептік жазбаны пайдалануға қолжетімділікке тыйым салынуға да қолданылады.

3. Пайдалану және сақтау туралы жалпы ережелер

3.1. Яндекс барлық Пайдаланушылар үшін немесе Пайдаланушылардың жекелеген санаттары үшін (пайдаланушының тұрған жеріне, сервис ұсынылатын тілге байланысты және т. б.) сервистерді пайдалану бойынша шектеулер қоюға құқылы, оның ішінде: сервистің жеке функцияларының болуы/болмауы, Яндекс.Пошта сервисінде пошта хабарламаларын, кез келген басқа контентті сақтау мерзімі, бір тіркелген пайдаланушымен жіберілуі немесе алынуы мүмкін хабарламалардың максималды саны, пошта хабарламасының немесе диск кеңістігінің максималды көлемі, көрсетілген уақыт мерзімінде сервиске жүгінудің максималды саны, контентті сақтаудың максималды мерзімі, жүктелінетін контенттің арнайы параметрлері және т.б. Яндекс өзінің сервистеріне автоматты түрде кіруге тыйым сала алады, сондай-ақ автоматты түрде жасалған кез келген ақпаратты (мысалы, пошталық спам) қабылдауды тоқтата алады.

3.2. Яндекс өз пайдаланушыларына ақпараттық хабарламалар жіберуге құқылы. Яндекс сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы «Жарнама туралы» Федералдық заңның 18 бабының 1 бөліміне сәйкес жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы жарнамалық сипаттағы хабарлар шеңберінде немесе соған байланысты пайдаланушы тиісті сервистің сәйкес функционалын пайдалану арқылы жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алудан бас тартуға құқылы.

Пайдаланушы Яндекске пайдаланушының көпшілік іс-әрекеттері туралы, соның ішінде оның жаңа жарияланымдарын орналастыруы туралы, басқа пайдаланушылардың Контентіне қатысты жасалған іс-әрекеттері туралы, сондай-ақ оның Сервис шеңберінде жасаған өзге де белсенділігі туралы сервисті басқа пайдаланушыларды хабардар етуге келісімін білдіреді.

3.3. Сервистерінің сапасын арттыру мақсатында Яндекс Пайдаланушы сервиске кезекті кірген кезде ақпараттық хабарлама жолдау арқылы түрлі сұрақтар бойынша Пайдаланушылардың пікірлері мен жауаптарын жинауды жүзеге асыруға құқылы. Жиналған пікірлер мен жауаптар Яндекс сервистерінде пайдаланылуы мүмкін статистикалық деректерді қалыптастыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдаланып қалдырған пікірлері, пайдаланушының атын (логинін) көрсете отырып, сонымен бірге атын көрсетпей де Яндекс сервистерінде немесе Яндекспен аффилирленген тұлғалардың сервистерінде жариялануы мүмкін. Пікір жазу кезінде Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын, оның ішінде осы Келісімнің 5-тармағында белгіленген талаптарды басшылыққа алуға міндеттенеді.

4. Пайдаланушының контенті

4.1. Пайдаланушы Пайдаланушымен орналастырылатын контенттің мазмұнының қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкестігі үшін өз бетінше жауап береді, соның ішінде Пайдаланушымен орналастырылған қандай да бір контент немесе контенттің мазмұны үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған жағдайларды қоса алғанда, соның ішінде авторлардың жеке мүліктік емес құқықтарын, үшінші тұлғалардың өзге зияткерлік құқықтарын бұзғанда, және/немесе оларға тиесілі материалдық емес дүниелерге қол сұққанда үшінші тұлғалар алдында жауап береді.

4.2. Пайдаланушы Яндекс Пайдаланушымен Яндекс сервистері арқылы орналастырылатын және/немесе таратылатын кез келген түрдегі контентті қарауға міндетті емес екенін, сондай-ақ Яндекс өз қарауы бойынша Пайдаланушыға контентті орналастыруға және/немесе таратуға рұқсат бермеуге немесе Яндекс сервистері арқылы қолжетімді кез келген контентті жоюға құқылы (бірақ міндетті емес) екенін мойындайды және келіседі. Пайдаланушы контенттің сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды қоса алғанда, контентті пайдалануға байланысты барлық тәуекелдерді өз бетінше бағалауы тиіс екенін түсінеді және келіседі.

4.3. Пайдаланушы сервистердің жұмыс технологиясы Пайдаланушы контентін Яндекспен көшіруді (қайта шығаруды), сондай-ақ қандай да бір сервистің техникалық талаптарға сәйкестігі үшін оны Янкдекспен қайта өңдеуді талап ете алатынын түсінеді және келіседі.

5. Яндекс сервистерін пайдалану шарттары

5.1. Пайдаланушы Сервисті пайдалануға байланысты өз әрекеттері үшін, соның ішінде осындай әрекеттері үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкелетін болса, үшінші тұлғалар алдында, сондай-ақ Сервисті пайдалану кезінде заңнаманы сақтау үшін өз бетінше жауап береді.

5.2. Яндекс сервистерін пайдалану кезінде Пайдаланушы құқылы емес:

5.2.1. заңсыз, зиянды, жала болып табылатын, адамгершілік құндылықтарын қорлайтын, зорлық пен қатігездікті көрсететін (немесе насихаттайтын), зияткерлік меншік құқығын бұзатын, адамдарды нәсілдік, этникалық, жыныстық, діни, әлеуметтік белгілері бойынша жек көруді және/немесе дискриминациялауды насихаттайтын, қандай да бір тұлғалардың немесе ұйымдардың атын қорлауды қамтитын, порнография, балалар эротикасы элементтерін құрайтын (немесе насихаттайтын), сексуалды сипаттағы қызметтер (соның ішінде өзге қызметтер түрінде бүркенумен) жарнамасы болып табылатын (немесе насихаттайтын), есірткі заттарды немесе олардың аналогтарын, жарылғыш заттарды немесе өзге қаруды дайындау, қолдану немесе өзге де пайдалану тәртібін түсіндіретін контентті жүктеуге, жолдауға, жіберуге немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыруға және/немесе таратуға;

5.2.2. үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелеттік жасқа толмаған тұлғалардың құқықтарын бұзуға және/немесе оларға кез келген түрде зиян келтіруге;

5.2.3. өзін жеткілікті құқықсыз басқа адам немесе ұйымның және/немесе қоғамдастықтың өкілі ретінде, соның ішінде Яндекс қызметкерлері ретінде, форумдардың модераторлары ретінде, сайттың иесі ретінде көрсетуге, сондай-ақ желіде басқа тұлғаларға заңсыз өкілдік етудің кез кез келген басқа түрлері мен тәсілдерін қолдануға, сондай-ақ пайдаланушыларды немесе Яндексті қандай да бір субъекттердің немесе объекттердің қасиеттеріне және сипаттамаларына қатысты жаңылдыруға;

5.2.4. заңнамаға немесе қандай да бір шарттық қатынастарға сәйкес осындай әрекеттерді жасауға құқығы жоқ болғанда контентті жүктеуге, жолдауға, жіберуге немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыруға және/немесе таратуға;

5.2.5. арнайы түрде рұқсат етілмеген жарнама ақпаратты, спамды (соның ішінде іздеу), электрондық поштаның бөтен мекенжайларының тізімдерін, «пирамидалар» схемаларын, көпдеңгейлік (желілік) маркетингті (MLM), интернет-табыс және e-mail-бизнес жүйелерін, «бақыт хаттарын» жүктеуге, жолдауға, жіберуге немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыруға және/немесе таратуға, сондай-ақ Яндекс сервистерін осы іс-шараларға қатысу үшін пайдалануға, немесе Яндекс сервистерін тек қана басқа домендердің парақшаларына қайта жолдау үшін пайдалануға;

5.2.6. құрамында вирустар немесе кез келген компьютерлік немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың функционалдығын бұзу, жою немесе шектеу үшін, заңсыз қолжетімділікті жүзеге асыру үшін арналған басқа компьютерлік кодтар, файлдар немесе бағдарламалар, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер және оларды генерациялайтын бағдарламалар, логиндер, құпиясөздер және Интернеттегі ақылы ресурстарға заңсыз қолжетімділікті алу, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратқа сілтеме орналастыру үшін өзге құралдарды қамтитын материалдарды жүктеуге, жолдауға, жіберуге немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыруға және/немесе таратуға;

5.2.7. басқа тұлғалардың дербес деректерін рұқсатсыз жинауға және сақтауға;

5.2.8. Яндекстің сервистері мен веб-сайттарының қалыпты жұмысын бұзуға;

5.2.9. Келісіммен қойылатын шектеулер мен тыйымдарға бағытталған әрекеттерге жәрдемдесуге;

5.2.10. заңнама нормаларын, оның ішінде халықаралық құқық нормаларын басқа жолмен бұзуға.

6. Сервистердің мазмұны мен контентке айрықша құқық

6.1. Яндекс сервистері арқылы қолжетімді барлық нысандар, оның ішінде дизайн элементтері, мәтін, графикалық бейнелер, иллюстрациялар, бейне, ЭЕМ арналған бағдарламалар, деректер дерекқоры, музыка, дыбыстар және басқа нысандар (бұдан әрі — сервистердің мазмұны), сондай-ақ Яндекс сервистерінде орналастырылған кез келген контент, Яндекстің, Пайдаланушылардың және басқа құқық иеленушілерінің айырықша құқықтарының нысандары болып табылады.

6.2. Контентті, сондай-ақ сервистердің қандай да бір элементерін пайдалану сол немесе өзге сервис ұсынатын функционал шеңберінде ғана мүмкін болады. Яндекс сервистері мазмұнының ешқандай элементтері, сондай-ақ Яндекс сервистерінде орналастырылған кез келген контент, құқық иеленушінің алдын ала рұқсатынсыз басқаша пайдаланылмайды. Пайдалану дегеніміз, оның ішінде: қайта шығару, көшіру, қайта өңдеу, кез келген негізде тарату, фреймде көрсету және т.б. РФ заңнамасымен немесе Яндекстің қандай бір немесе өзге сервисін пайдалану шартымен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда.

Пайдаланушымен сервистердің мазмұнындағы элементтерін, сондай-ақ кез келген контентін жеке коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға авторлық құқықты, сабақтас құқықтарды, тауарлық белгілерді, авторлығы туралы басқа хабарламалардың барлық қорғау белгілерін сақтау, автордың атын (немесе лақапатын)/құқық иесінің атауын өзгертілмеген түрде сақтау, тиісті объектті өзгертілмеген түрде сақтау шарты орындалған кезде жол беріледі. РФ заңнамасымен немесе Яндекстің қандай бір немесе өзге сервисін пайдаланушы келісімдерімен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда.

7. Үшінші тұлғалардың сайттары мен контенті

7.1. Яндекс сервистері Интернет желісінің басқа сайттарына сілтемелерді қамтуы мүмкін (үшінші тұлғалардың сайттары). Яндекс көрсетілген үшінші тұлғаларды және олардың контентін мына немесе өзге талаптарға сәйкестігін тексермейді (шынайылық, толықты, заңдылық және т.б.). Яндекс үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпаратқа, материалдарға, соның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында көрсетілген кез келген пікірлерге немесе пайымдауларға, жарнамаларға және т.б., сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қол жетімділігіне және оларды Пайдаланушы пайдалануының салдарларына жауапты емес.

7.2. Кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, кез келген коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы ақпаратқа Сайтта орналастырылған сілтеме Яндекс тарапынан, оған Яндекс ресурстарында тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы өнімдерді (қызметтерді, қызметті) мақұлдауы немесе ұсынуы болып табылмайды.

8. Яндекс сервистеріндегі жарнама

8.1. Яндекс РФ заңнамасымен белгіленген шегінде Яндекс сервистерінде орналастырылған жарнама үшін жауапты.

9. Кепілдіктердің болмауы, жауапкершілікті шектеу

9.1. Пайдаланушы Яндекс сервистерін өз тәуекелімен пайдаланады. Сервистер «қандай болса, сол бетінде» ұсынылады. Яндекс өзіне ешқандай жауапкершілік алмайды, оның ішінде сервистердің Пайдаланушы мақсаттарына сәйкестігіне;

9.2. Яндекс кепілдік бермейді: сервистер Пайдаланушының талаптарына сәйкес келеді/ сәйкес келетін болады; сервистер үздіксіз, тез, сенімді және қатесіз ұсынылатын болады; сервистерді пайдалану арқылы алынуы мүмкін нәтижелер дәл және сенімді болады және қандай да бір мақсаттар үшін немесе қандай да бір сапада пайдаланылуы мүмкін (мысалы, қандай да бір фактілерді анықтау және/немесе растау үшін); сервистерді пайдалану арқылы алынған қандай да болсын өнімнің, қызметтің, ақпараттың және т.б. сапасы Пайдаланушының болжалына сәйкес келеді;

9.3. Пайдаланушы Яндекс сервистерін пайдалану арқылы қол жеткізетін кез келген ақпараты және/немесе материалдарды (оның ішінде жүктелетін ПЖ, хаттар, кез келген нұсқаулықтар мен басшылықтар және т.б.), Пайдаланушы өз тәуекелінде пайдалана алады және көрсетілген ақпарат және/немесе материалдарды пайдаланғаны үшін болжалды салдары жауапкершілігін, соның ішінде, Пайдаланушының компьютеріне немесе үшінші тұлғаларға деректерді жоғалту немесе басқа зиян үшін зиян келтіруі мүмкін зиян үшін жауап береді;

9.4. Яндекс сервистерін немесе сервистердің жеке бөліктерін/ функцияларын пайдалану салдарынан болған кез келген залал түрі үшін жауап бермейді;

9.5. Яндекстің жауапкершлігі кез келген жағдайда Ресейдің Азаматтық кодексінің 15-бабына сәйкес 10 000 (он мың) РФ рубльмен шектеледі және оның әрекеттерінде кінә болған жағдайда оған жүктеледі.

10. Өзге ережелер

10.1. Осы Келісім Яндекс пен Пайдаланушы арасында сервистерді пайдалану тәртібіне қатысты шарт болып табылады және Яндекс пен Пайдаланушы арасындағы барлық алдыңғы келісімдерді ауыстырады.

10.2. Осы Келісім Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Келісіммен реттелмеген сұрақтар, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады. Осы Келісіммен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Ресей құқығының нормаларына сәйкес шешіледі. Осы Келісімнің мәтіні бойынша, егер өзгеше анық көрсетілмесе, «заңнама» термині Ресей Федерациясы заңнамасы, сонымен бірге Пайдаланушының орналасқан жерінің заңнамасы да түсініледі.

10.3. Осы Келісімнің шеңберінде өтеусіз негізде көрсетілетін қызметтерге қатысты Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы нормалар Пайдаланушы мен Яндекс арасындағы қатынастарға қолданылмайды.

10.4. Егер Яндекс сервистері ақылы жазылымды ресімдеу мүмкіндігін қарастырса, онда жазылым үшін төлемді Пайдаланушы алдын ала төлеу тәртібімен енгізеді. Жазылымды ресімдеу және жазылымды төлеу мүмкіндігі мақсатында Пайдаланушы өзінің банктік картасын өзінің тіркеулік жазбасына (бұдан әрі — Байланған карта) байланыстырады. Осы Келісімнің мақсаттары үшін Пайдаланушының тіркеулік жазбасына байланған кез келген банк картасы (оның ішінде Яндекс сервистеріне жазылуды ресімдеу кезінде не жазылуды ресімдегенге дейін не оны ресімдегеннен кейін байланысқан) Байланған карта болып есептеледі. Яндекс кез келген Байланған картадан Яндекс сервистерінде жазылу құнын құрайтын соманы есептен шығаруға құқылы. Байланған картаның деректерін көрсеткен кезде және Байланған картаны одан әрі пайдаланған кезде Пайдаланушы оның атына берілген нақты банк картасы туралы шынайы және толық ақпаратты растайды және оған кепілдік береді; оның халықаралық төлем жүйелерінің ережелерін және Байланған картаны шығарған эмитент банктің талаптарын сақтауы, оның ішінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жүргізу тәртібіне қатысты.

10.5. Келісімдегі ештеңе Яндекс пен Пайдаланушы арасында агенттік қатынастарды, серіктестік қатынастарды, бірлескен қызметтер бойынша қатынастарды, жеке жалдау қатынастары, Келісіммен тікелей көзделмеген қандай да болсын өзге қатынастарды орнату ретінде қарастырыла алмайды.

10.6. Егер қандай да бір себептермен осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережесі жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің басқа ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

10.7. Пайдаланушы немесе өзге пайдаланушылар Келісімдердің ережелерін бұзған жағдайда Яндекс тарапынан әрекетсіздік Яндекс өз мүдделерін кешірек қорғау үшін тиісті іс-әрекеттер жасау құқығынан айырмайды, сондай-ақ Яндекс кейіннен осындай немесе ұқсас бұзушылықтар болған жағдайда өз құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.

10.8. Келісім орыс тілінде жасалды және кейбір жағдайда Пайдаланушыға танысу үшін басқа тілде ұсынылуы мүмкін. Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы мен Келісімнің өзге тілдегі нұсқасы сәйкес келмеген жағдайда, осы Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасының ережелері қолданылады.

 

Жариялану күні 18.07.2019

 

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/01072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/09112018