Yandex Map Editor сервисін пайдалану шарттары

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың: https://yandex.ru/legal/pmap_termsofuse, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/pmap_termsofuse мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісін пайдаланушыға (бұдан әрі — Пайдаланушы) — келесі мекенжайда қолжетімді Yandex Map Editor сервисін пайдалану шарттары: (бұдан әрі– «Сервис»).

1.2. Осы Шарттар Сервисті пайдалану тәртібіне қатысты Яндекс сервистері Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады. Осы Шарттармен көзделмеген барлық жағдайларда, Яндекс пен Пайдаланушының арасындағы Сервисті пайдаланумен байланысты қатынастар Яндекс.Карталар сервисін пайдалану Шарттарымен (https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse), Яндекс сервистерін пайдаланушы келісімімен (https://yandex.kz/legal/rules), сондай-ақ Яндекс іздеу жүйесін пайдалануға берілген Лицензиясымен (https://yandex.kz/legal/termsofuse/index.html), Құпиялылық саясатымен (https://yandex.kz/legal/confidential/index.html) реттеледі.

1.3. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастай отырып, Пайдаланушы осы Шарттарды, сондай-ақ жоғарыда аталған барлық құжаттардың шарттарын толық көлемде, ескертпесіз және ерекшеліксіздермен қабылдайды деп есептеледі. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай болса да бір ережесімен келіспейтін болса, Пайдаланушының Сервисті пайдалануға құқығы жоқ.

1.4. Осы Шарттар Яндекспен арнайы хабарлама бермей ақ өзгертілуі мүмкін, егер Шарттармен өзге көзделмесе, Шарттардың жаңа редакциясы, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісіне орналастырған сәтінен бастап күшіне енеді. Шарттардың қолданыстағы редакциясы әрқашан мына мекенжай бойынша орналасады: https://yandex.kz/legal/pmap_termsofuse.

1.5. Яндекс осы Шарттардың 1.4. тармағымен көзделген тәртіппен осы Шарттарға Пайдаланушы келіспейтін өзгерістер енгізген жағдайда, ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Пайдаланушы Сервисті пайдалана отырып, жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы Сервистің тиісті функционалын пайдалану арқылы жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алудан бас тартуға құқылы.

2. Сервисті пайдалану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Пайдаланушыға контентті- географиялық объектілерді (ғимараттардың, құрылыстардың, үйлердің, жолдардың және т.б.) сызбалық белгілеу және / немесе сипаттау (бұдан әрі — Деректер) құру және / немесе редакциялауға тегін мүмкіндік береді, сондай-ақ осы Ережелерге қайшы келмейтін, сондай-ақ осы Шарттардың 1.2-тармағында көрсетілген құжаттардың ережелеріне қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен пайдалануды қамтамасыз етеді. Сервистің қолданыстағы барлық функциялары, сондай-ақ оларды кез келген даму және/немесе жаңасын қосу осы Шарттардың мәні болып табылады.

2.2. Сервисті пайдалану ұсынымдары мына мекенжайда орналасқан: https://yandex.ru/support/nmaps/rules_2.html.

Пайдаланушы үшінші тұлғалардың деректер қорынан автоматты түрде шығарып алу арқылы алынған деректердің, деректқор иелерінің тиісті келісімінсіз орналастырылуы, сондай-ақ пайдалану үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуы мүмкін Деректердің орналастырылуына жол бермеуге міндеттенеді. Пайдаланушы деректерді автоматты режимде орналастыруға мүмкіндік беретін бағдарламаларды, боттарды қолданбауға міндеттенеді.

2.3. Деректерді Сервис шеңберінде орналастырған кезде, оларды орналастырған Пайдаланушының тіркеу кезінде немесе Сервистің тиісті бөлімінде өзінің дербес деректерін баптау кезінде көрсеткен аты (псевдонимі) көрсетіледі.

Пайдаланушылардың Деректері негізінде алынған схема 26.12.1995 ж. №209-ФЗ "Геодезия және картография туралы" Федералдық заңы мағынасында карторграфиялық туынды болып табылмайды. Яндекс Деректердің картографиялық проекциясын сақтау және геометриялық дәлдікке кепілдік бермейді.

2.4. Деректер Сервис деректері базасында сақталады және Сервис сайтында немесе Яндекстің өзге сервистерінде қолжетімді, сонымен бірге Яндекс қандай да болсын көлемде және/немесе қандай да болсын бір мерзім ішінде, Сервистің дамуымен байланысты Деректердің өзгеру жағдайын қоса алғанда, Деректердің сақталуына кепілдік бермейді.

2.5. Яндекс Пайдаланушыны хабардар етпей және себептерін түсіндірмей Деректерді орналастыруға қабылдамауға немесе кез келген уақытта Деректерді Сервис сайтынан алып тастауға, оларды редакциялауға немесе басқа пайдаланушылар орналастырған Деректермен ауыстыруға құқылы. Атап айтқанда, Деректерді жою незігі болып табылады:

2.5.1. Реттейтін құжаттардың ережесін бұзатын Деректерді орналастыру:

2.5.2. Деректер құрамында жарнаманы орналастыру;

2.5.3. Деректер құрамында жеке тұлғалардың хабарландыруларын орналастыру;

2.6. Пайдаланушы оның Сервис шеңберінде орналастырған Деректері, қарау және редакциялау үшін Яндекстің барлық басқа пайдаланушыларына қолжетімді болатынына келіседі. Сервис шеңберінде ұсынылатын мүмкіндіктерден басқа тәсілдермен Деректерді пайдалануға жол берілмейді. Бұл ретте Яндекс Сервис шеңберінде орналастырылған Деректерді үшінші тұлғалардың (заңды да, заңсыз да), оларды қайта жаңғыртуды және жалпы жұрттың назарына жеткізуді қоса алғанда, сондай-ақ өзге де ықтимал тәсілдермен жүзеге асырылған пайдалануы үшін жауапты болмайды.

2.7. Пайдаланушы Яндекске Деректерді кез келген тәсілмен толық көлемде пайдалану құқығын береді. Сервис шеңберінде Пайдаланушы орналастырған Деректер Яндекстің ресурстары мен өзге сервистерінде және Яндекстің келісімі бойынша үшінші тұлғалардың ресурстарында, сондай-ақ Пайдаланушының атын көрсете отырып, және атын көрсетпей ақ (анонимді), Пайдаланушының арнайы рұқсатын алу қажеттілігінсіз сыйақы төлемей, жарнамалық және маркетингтік материалдарды пайдаланылуы мүмкін. Егер Пайдаланушы Яндекске кез келген Деректерді осындай тәсілмен пайдалану құқығын ұсынуға құқылы болмаса, онда оларды Сервис шеңберінде орналастыруға құқығы жоқ. Сервис арқылы жасалған Деректер жиынтығы болып табылатын деректер базасына құқығы Яндекске тиесілі.

2.8. Пайдаланушы Сервис арқылы Деректерді құру және орналастырумен байланысты әрекеттері үшін, оның ішінде ол орналастырған Деректер заңнама талаптарына сәйкес келуі және үшінші тараптардың құқығы мен заңды мүдделерін бұзбауы үшін, сондай-ақ Деректердің орналасуы, мазмұны, толықтығы, дұрыстығы және шынайылығы үшін дербес жауап береді.

2.9. Яндекс Сервис шеңберінде орналастырылған Деректердің Пайдаланушының мақсаты мен болжамына сәйкес болуын, сондай-ақ Сервис шеңберінде Пайдаланушы орналастырған Деректердің және Пайдаланушы профилінің сақталуына кепілдік бермейді.

2.10. Сервисті және онда орналастырылған Деректерді пайдалану Пайдаланушының тәуекелімен жүзеге асырылады. Яндекс Пайдаланушы орналастырған Деректері үшін ешқандай жауап бермейді, олардың дұрыстығы мен шынайылығын растамайды және жоққа шығармайды. Яндекс Сервис шеңберінде орналастырылған Деректерді пайдалану нәтижесінде Пайдаланушыға немесе үшінші тұлғаларға келтірілген тікелей немесе жанама залал үшін жауапты болмайды және еш залалды өтемейді.

2.11. Яндекс пайдаланушының сервиске (немесе сервистің белгілі бір функцияларына, егер бұл Технологиялық мүмкін болса) оның есептік жазбасын пайдалана отырып, қол жеткізуін шектеу немесе осы шарттарды бірнеше рет бұзған кезде пайдаланушының есептік жазбасын толық оқшаулау, сондай-ақ шарттар талаптарының бұзылу қаупі анықталған кезде (оның ішінде Пайдаланушының әрекеттерінде күдікті пайдаланушылық белсенділік белгілері байқалғанда) өзінің қалауынша шектеу немесе үшінші тұлғалардың заңнама талаптарын немесе құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында пайдаланушыға басқа да шаралар қолдануға жауапты.

2.12. Сервисте пайдаланылатын кез келген ақпарат тек қана жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған. Бұл ретте кез келген деректерді көшіруге, оларды қайта басып шығаруға, қайта өңдеуге, таратуға, Интернет желісінде жалпы жұрттың назарына жеткізуге (жариялауға), құқық иеленушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе коммерциялық мақсаттарда кез келген пайдалануға, Сервистің функционалдық мүмкіндіктерімен, осы Шарттармен, Яндекстің басқа да сервистерін пайдалану шарттарымен немесе осы Шарттардың 1.2. тармағында көрсетілген құжаттарда тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, тыйым салынады.

Жариялану күні: 22.07.2020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/pmap_termsofuse/16032020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/pmap_termsofuse/09112018