Яндекс.Игра Сервисін пайдалану шарттары

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісін Пайдаланушыны (бұдан әрі — «Пайдаланушы») Яндекстің басқа да бағдарламалық өнімдерінің шеңберінде https://yandex.kz/games/ мекенжайындағы қолжетімді болып отырған Яндекс.Игра Сервисін (бұдан әрі — «Сервис») пайдалануға шақырады.

1.2 Осы шарттар Сервисті пайдалану тәртібіне қатысты Яндекс Сервистерінің Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады. Осы шарттарда көзделмеген барлық жағдайларда Сервисті пайдалануға байланысты Яндекстің және Пайдаланушы арасындағы қатынастар мыналармен ғана реттеледі:

  • Яндекс Сервистерінің Пайдаланушылық келісімімен (https://yandex.kz/legal/rules/);
  • Құпиялылық саясатымен (https://yandex.kz/legal/confidential/).

1.3. Сервисті / оның белгілі бір функцияларын қолдана отырып, Пайдаланушы жоғарыда аталған барлық құжаттардың шарттарын және талаптарын толық көлемде, ешқандай ескертпелер мен ерекшеліктерсіз қабылдаған болып саналады. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай да бір ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Сервисті пайдалануға құқылы емес болады.

1.4. Осы шарттарды Яндекс алдын ала ескертусіз өзгерте алады, егер шарттардың жаңа редакциясы өзгеше көзделмесе, шарттардың жаңа редакциясы осы тармақта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісінде орналастырылған кезден бастап күшіне енеді. Шарттардың ағымдағы нұсқасы әрқашан да қол жетімді болады: https://yandex.kz/legal/games_termsofuse.

1.5. Яндекс осы Шарттарға 1.4-тармақта көзделген тәртіппен өзгерістер енгізген жағдайда. Пайдаланушы келіспейтін осы Шарттарды ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы ақпараттық хабарламаларды алуға келісім береді. Пайдаланушы Сервистің тиісті функцияларын пайдалана отырып немесе алынған хабарламада көрсетілген нұсқауларды орындай отырып, хабарламаларға жазылудан бас тартуға құқылы болады.

2. Сервисті пайдалану. Сервистің жекелеген функциялары. Зияткерлік құқықтар

2.1. Сервис Пайдаланушыға әзірлеуші және (немесе) ойындардың Құқық иеленушісі Сервиске жүктеген html5-ойындарды (бұдан әрі — «Ойын») Пайдаланушының құрылғысында тегін қол жеткізуді, қарауды және ойнатуды ұсынады (бұдан әрі — «Құқық иеленуші»).

Қазіргі уақытта Сервистің барлық қолданыстағы функциялары, сондай-ақ олардың кез келген дамуы және (немесе) жаңаларын қосу осы шарттардың қолданысына жатады.

2.2. Сервисті ресімдеудің барлық компоненттеріне және оның бөліктеріне, Сервисті бағдарламалық қамтамасыз етуге құқықтар «Яндекс» компаниясына тиесілі болады. Сервисте орналастырылған ойындарға құқықтар олардың Құқық иелеріне тиесілі болады.

2.3. Ойынды пайдалануға арналған лицензиялық келісім мына жерде қолжетімді болады: https://yandex.kz/legal/sublicense_users.

2.4. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы осы шарттардың 2.2-тармағында көрсетілген объектілерді рұқсатсыз пайдаланудан қорғаудың техникалық құралдарын айналып өтуге бағытталған ешқандай іс-әрекеттер жасамайтынына және жасамайтынына кепілдік береді. Жоғарыда аталған Сервис объектілерін Сервис ұсынатын мүмкіндіктерден тыс кез келген көшіруге, көшіруге, өзгертуге, таратуға, жария көрсетуге, техникалық қорғауды айналып өтуге немесе өзге де пайдалануға, сондай-ақ коммерциялық мақсаттарда кез келген пайдалануға тыйым салынады.

2.4.1. Пайдаланушы сондай-ақ осы шарттарға қатысты кепілдік береді, мәлімдейді және міндеттенеді:

(a) ол Ресей, Швейцария, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Еуропалық Одақ және тиісті мүше мемлекеттер, Құқық иелеріне қолданылатын кез келген басқа юрисдикция, Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік кеңесі басқаратын және қолданатын барлық қолданыстағы санкциялар мен қолданыстағы экспорттық бақылау заңнамасы мен ережелерін сақтайды және сақтайды немесе юрисдикциясы осы Шарттарға қолданылатын кез келген басқа орган (қосып айтқанда «Санкциялар» деп аталады) және ешқандай санкциялар тізімінде жоқ.

(b) Пайдаланушы Яндексті осы тармақта көрсетілген мән-жайлар немесе кепілдіктер туралы кез келген Растауды дұрыс емес немесе жаңылыстыратын кез келген фактінің немесе мән-жайдың туындауы туралы дереу хабардар етуге тиіс. Пайдаланушы осы тармақта қандай да бір куәландыруды немесе кепілдікті бұзған жағдайда немесе жеткілікті негіздері бар Яндекс санкцияларға байланысты тыйымдарға байланысты осы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындауға құқығы жоқ деп айқындаған жағдайда Яндекс осы шарттардың қолданылуын дереу тоқтатуға құқылы.

2.5. Қызмет уәкілетті Пайдаланушыларға ойынды пайдаланудан, оның сипаттамаларынан, мазмұнынан және т.б. Пайдаланушының тәжірибесін субъективті бағалауды қамтитын ойындар туралы пікірлерді жариялауға мүмкіндік береді.

Пікірді жариялау кезінде үшінші тұлғалардың атына дөрекі және дөрекі лексиканы, қорлауды, Қоқан-лоққыларды пайдалануға, сондай-ақ Яндекс Сервистерін пайдалану келісімінің 5-тармағында көрсетілген өзге де шарттарды бұзуға жол берілмейді мына сілтемеде (https://yandex.kz/legal/rules).

Пайдаланушы осымен Яндекс Сервистерінің жеке кабинетінде көрсетілген оның аты-жөні, сондай-ақ оның профиль бетінен (аватар) алынған сурет кері қайтарып алумен бірге жарияланатынына хабарланады және келіседі.

Пікірді орналастыра отырып, Пайдаланушы оның пікірін Яндекс Яндекстің басқа Сервистерінде және қосымшаларында, сондай-ақ Интернет желісіндегі Яндекс ресурстарында, сондай-ақ Интернет желісіндегі басқа ресурстар мен сайттарда жарияланатын жарнамалық немесе маркетингтік материалдарда Сервисті немесе Яндекстің өзге де қосымшалары мен Сервистерін ілгерілету үшін пайдалануы мүмкін екендігімен келіседі немесе ақпаратты орналастырған Пайдаланушының аты-жөнін көрсетпей, Пайдаланушының арнайы рұқсатын алу қажеттілігінсіз және сыйақы төлемей, әлемнің кез келген елінің аумағында мерзім шектеусіз, Яндекс мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға пайдалану құқығын беру құқығымен.

Егер Пайдаланушы Пікірлерді жариялау ережелерін бұзса, тиісті шағым түскен кезде шолуды Сервистен алып тастауға болады.

3. Шектеулер

3.1. Сервисті Яндекс «сол қалпында» ұсынады. Яндекс Сервистің Пайдаланушының мақсаттары мен үміттеріне сәйкестігіне, Пайдаланушы Сервисте ұсынатын және орналастыратын деректердің сақталуына, Сервистің немесе оның функцияларының үздіксіз және қатесіз жұмысына кепілдік бермейді. Яндекс кез келген уақытта Сервис ұсынатын функционалды ішінара немесе толық өзгертуге құқылы.

3.2. Кәмелетке толмағандардың Сервисті пайдалануына олардың заңды өкілінің білімі мен келісімімен және оның бақылауымен, егер заңды өкіл осы шарттарды оқып, олардың ережелерін өз атынан толық көлемде қабылдаған жағдайда рұқсат етіледі. Яндекс кәмелетке толмағанның жас санатына сәйкес келмейтін ақпараттың болмауына, сондай-ақ құқық иесі ұсынған ақпараттық өнімдердің дұрыс жіктелуіне кепілдік бермейді. Құқық иесі ойындардың мазмұны мен ақпараттық өнімдердің нақты жіктелуіне толық жауап береді.

3.3. Яндекс.Игра мазмұны әрі Сервисте жарияланған басқа ақпарат үшін жауап бермейді. Яндекс сонымен қатар Пайдаланушының құрылғысы үшін ойындарды пайдалану қауіпсіздігіне, зиянды бағдарламалардың, вирустардың болмауына және ойындардың Пайдаланушы құрылғысымен техникалық үйлесімділігіне кепілдік бермейді.

3.4. Құқық иеленуші жол берген бұзушылықтар анықталған кезде Сервисті Пайдаланушы немесе өзге тұлғалар бұл фактілер туралы Сервистің функционалы арқылы хабарлай алады немесе хабарламаны мекенжай бойынша орналастырылған кері байланыс нысаны арқылы жібере алады: https://forms.yandex.ru/surveys/10012584.

3.5. Яндекс Пайдаланушының өзінің есептік жазбасын пайдалана отырып, Сервиске (немесе техникалық мүмкін болса, Сервистің белгілі бір функцияларына) қолжетімділігін шектеуге немесе осы шарттарды бірнеше рет бұзған кезде Пайдаланушының есептік жазбасын толығымен бұғаттауға не заңнама талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға өзге де шараларды қолдануға құқығын өзіне қалдырады.

4. Өзге ережелер

4.1. Сервисте қолданылатын кез-келген ақпарат тек жеке коммерциялық емес пайдалануға арналған. Бұл ретте Сервис ақпаратын кез келген көшіруге, оның ішінде деректерге қол жеткізу үшін автоматты және өзге де бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, оларды жаңғыртуға, өңдеуге, таратуға, Интернет желісінде жалпыға бірдей назарға жеткізуге (жариялауға), Яндекстің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) коммерциялық мақсаттарда кез келген пайдалануға тыйым салынады.

4.2. Сервисті пайдалану кезінде алынған Пайдаланушының деректері мекенжай бойынша жарияланған Құпиялылық саясатында көрсетілген мына сілтемедегі шарттармен өңделеді: https://yandex.kz/legal/confidential.

Пайдаланушы Яндекс Сервистерінің есептік жазбасын пайдалана отырып Сервисте авторланған, Пайдаланушы материалдар мен жарияланымдарды орналастырған және (немесе) Пайдаланушылар рейтингіне қатысқан және (немесе) Сервисте Пайдаланушының іс-әрекеттерін көрсетуге байланысты өзге де жағдайларда Сервис Пайдаланушының аты мен бейнесін (Аватарын) жария түрде көрсете алатын жағдайда хабардар етіледі және мойындайды Яндекс Сервисін Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетілген.

Жоғарыда көрсетілген деректер, сондай-ақ Сервис функционалын пайдалануға байланысты өзге де деректер (бару статистикасы, Ойынның нәтижелері мен барысы, Сервисте жасалған сатып алулар, өзге де ақпарат) Сервистің дұрыс жұмыс істеуі және ойындардың жекелеген функцияларының жұмысын қамтамасыз ету, Пайдаланушылар рейтингінің кестелерін (лидербордтарды) қалыптастыру, интерфейсте пікірлерді орналастыру мақсатында Құқық иеленушіге берілуі мүмкін Ойындар, иесіздендірілген статистикалық деректерді жинау және талдау.

4.3. Сервисте орналастырылған ақпаратпен немесе Пайдаланушының іс-қимылымен заңнаманың, үшінші тұлғалардың құқықтары мен мүдделерінің ықтимал бұзылуы туралы негізделген болжамдар болған кезде Пайдаланушы бұл туралы Сервистің арнайы функционалын пайдалана отырып немесе мекенжай бойынша орналастырылған кері байланыс нысаны арқылы хабарлауға құқылы мына сілтемеде: https://forms.yandex.ru/surveys/10012584.

Жарияланған күні: 16 ақпан 2024ж.